Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY ALAX

Tieto obchodné podmienky platia od 20.3.2017 pre nákup v internetovom obchode www.alax.cz, ktorého prevádzkovateľom je ALAX spol. s.r.o.

Obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) vymedzujú a upresňujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je predávajúci, ktorým je spoločnosť ALAX spol. s.r.o., 252 07 Štěchovice 325, IČO: 47534478 (ďalej tiež ako "Predávajúci" či "ALAX") a na druhej strane je kupujúci (ďalej tiež ako "Kupujúci").

1. Ustanovenie pojmov

a) Predávajúci: ALAX spol. s r.o.

Sídlo společnosti (fakturačná adresa): 252 07 Štěchovice 325

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 15819.

Predávajúci je platcom DPH.

IČO: 47534478, DIČ: CZ47534478

Běžný účet, vedený v Kč (platby CZK):

č.ú. 1928523399/0800, Česká sporiteľňa a.s.

IBAN: CZ42 0800 0000 0019 2852 3399

BIC: GIBACZPX

Běžný účet, vedený v Euro (platby EUR):

č.ú. 1026800/2060, Citfin

IBAN: CZ56 2060 0000 0000 0102 6800

BIC: CITFCZPPXXX

Kontaktné údaje:

Predajňa a showroom:

Urxova 2, 186 00 Praha 8 – Karlín (roh ulice Urxova a Lyčkova náměstí)

Telefón: 601 132 492, 724 155 602

Email: alax@alax.cz

Sklad ALAX:

U Továren 1282/31, 102 00 Praha 15 - Hostivař,

Telefon: 602 454 602, 721 658 298

Email: realizace@alax.cz

b) Kupujúci:

Kupujúci je akákoľvek osoba (fyzická/spotrebiteľ alebo právnická/podnikateľ), ktorá si objedná tovar na stránkach www.alax.cz a zašle záväznú objednávku. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito Podmienkami. Vzhľadom k existujúcej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a ktorý nie je.

c) Spotrebiteľ:

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak rokuje.

d) Podnikateľ:

Podnikateľ je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2. Všeobecné

a) Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou Podnikateľ, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., všetko v znení neskorších právnych predpisov, avšak v tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, obsiahnuté v zákone č. 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu Spotrebiteľa. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a obe sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv Spotrebiteľa sa týkajú iba Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa (napr. odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl.).

b) Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke umiestnené na portáli www.alax.cz nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, apod. zmluvných partnerov ALAX, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

c) Kupujúci je pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený na Podmienky a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Podmienky sú dostupné na internetových stránkach www.alax.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s Podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

d) Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.alax.cz a Kupujúci tak má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a prípadne opraviť.

e) Predávajúci oznamuje, že splnil voči Spotrebiteľovi informačnú povinnosť podľa ust. § 1811 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, keď pred samotným uzavretím zmluvy so spotrebiteľom tomu istému oznámil:

1) svoju totožnosť, prípadne telefónne číslo alebo adresu pre doručovanie elektronickej pošty alebo iný kontaktný údaj, 

2) označenie tovaru alebo služby a popis ich hlavných vlastností,

3) cenu tovaru alebo služby, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov,

4) spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia,

5) náklady na dodanie, a pokiaľ tieto náklady nemožno stanoviť vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované,

6) údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv,

7) údaj o dobe trvania záväzku a podmienky ukončenia záväzku, ak má byť zmluva uzavretá na dobu neurčitú, 

8) ALAX oznamuje, že náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia í podľa podmienok operátora Kupujúceho.), ALAX si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, čo sa netýka príp. zmluvnej prepravy,

9) ALAX oznamuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ, znáša Spotrebiteľ náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou,

10) ALAX oznamuje, že Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie sa už začalo,

11) ALAX oznamuje, že výrobky a služby prezentované na internetových stránkach www.alax.cz je tovar na predaj, ceny tovaru služieb sú uvedené pri výrobku bez DPH aj vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu s výnimkou ustanovení o zjavnej chybe v písaní.

3. Kúpna zmluva

a) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky www.alax.cz, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky a zašle oznámenie na určený e-mail (na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv). Prijatú objednávku je možné meniť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

b) Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, najmä s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Následne Kupujúci objednávku odošle prostredníctvom kliknutia na políčko „Potvrdiť objednávku“.

c) Vyššie popísaným postupom vedúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto Podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

d) Nákresy, farby, váha a rozmery výrobkov (tovaru) uvedené v katalógoch či na internetových stránkach www.alax.cz sú iba informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

e) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj ceny inej ako je cena pre tento druh/typ tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene je považovaná napríklad zjavne nízka cena a iné zjavné chyby v písaní. V prípade tejto situácie bude ALAX bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vyplatená späť (osobne na predajni, prevodom na jeho účet alebo adresu) v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany Predávajúceho.

4. Dodanie tovaru a fakturácia

a) Dodacia lehota je stanovená v popise výrobkov na internetových stránkach, či v zaslanej ponuke. Štandardná dodacia lehota dodávaného tovaru je 2 - 12 týždňov podľa typu tovaru a výrobcu. Dodacia lehota začína plynúť od uhradenia prípadnej zálohovej faktúry. Dodacia lehota je splnená dňom odoslania zásielky, dňom vyskladnenia tovaru zo skladu Predávajúceho alebo dňom pripravenia tovaru na prevzatie Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov Predávajúceho. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči Predávajúcemu vylúčené. Priame škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania tovaru, zavineného Predávajúcim, je možné uplatniť iba do výšky hodnoty tovaru v omeškaní.

b) Spôsob dodania tovaru je určený v objednávke. Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, ide úhrada dopravného na ťarchu Kupujúceho a jeho výška bude stanovená v objednávke. Kupujúci preberá najneskôr odoslaním tovaru (odovzdaním tovaru na prepravu), riziko vzniku škody na tovare.

c) Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Kupujúci zakúpený tovar neprevezme do 21 dní odo dňa dojednaného v kúpnej zmluve, príp. kedy bol písomne, telefonicky alebo faxom na odber Predávajúcim vyzvaný (ďalej len neodobraný tovar), môže Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a tento tovar predať inej osobe. Kupujúcemu potom v dôsledku takejto skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za neodobraný tovar po odstúpení od zmluvy zo strany Predávajúceho je Predávajúci oprávnený fakturovať Kupujúcemu paušalizovaný nárok na náhradu spôsobenej škody vo výške až 50 % vo vzťahu k cene neodobraného tovaru.

d) V prípade, že došlo k následnému odberu neodobraného tovaru a Predávajúci doteraz nevyužil práva odstúpenia podľa bodu 4c), je Predávajúci oprávnený požadovať na Kupujúcom zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúcej prvých 14 dní omeškania.

e) Výsledný daňový doklad Predávajúci vystaví a zašle Kupujúcemu e-mailom do 14 dní od prevzatia tovaru.

f) Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a je možné ich započítať oproti prijatej zálohe a/alebo oproti inému obdržanému plneniu od Kupujúceho.

5. Platobné podmienky

a) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené Kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ceny sú konečne, tz. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

b) Platobnou podmienkou je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosti využiť ďalšie, nižšie uvedené spôsoby platieb: i) platba kartou online, ii) platba bankovým prevodom na firemný účet ALAX, iii) platba v hotovosti v predajni ALAX.

c) Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou úhradu zálohovej platby vo výške až 100% hodnoty objednávky (záleží na špecifikácii produktu). V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

d) Pri nezaplatení požadovanej zálohy do 14 dní od vystavenia objednávky bude príslušná objednávka automaticky zrušená. Odsúhlasená dodacia lehota sa počíta od pripísania úhrady celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v objednávke. V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody.

e) Podmienkou pre začatie plynutia dodacej lehoty je faktická úhrada zálohovej platby vr. DPH v stanovenej výške, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodou stanovené inak. Doplatok ceny je splatný najneskôr v deň dodania tovaru, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodou alebo v rámci ponuky stanovené inak.

f) Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy, ibaže z konkrétnej ponuky vyplýva opak. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi aj náklady spojené s dodaním tovaru (doprava, manipulácia a montáž tovaru, prípadne náklady na vynútené skladovanie) v dohodnutej výške.

g) Tovar sa stáva majetkom Kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny.

6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy

a) Pre nákupy a zmluvy uzavreté prostredníctvom internetových stránok www.alax.cz má Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, v súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo možno využiť iba v prípade, ak ide o Spotrebiteľa, v prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti nárok na odstúpenie od zmluvy nevzniká.

b) V súlade s ustanovením § 1820 písm. f) Občianskeho zákonníka týmto Predávajúci poskytuje poučenie Spotrebiteľovi o práve odstúpiť od zmluvy v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Zb. pre prípad uzavretia kúpnej zmluvy prostriedky na diaľku:

i) Do 14 dní má Spotrebiteľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu. Ustanovenie zákona o odstúpení od Zmluvy v lehote 14 dní nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

ii) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dodania tovaru, tj odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar.

iii) Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho jednania, napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na vyššie uvedené kontakty Predávajúceho. V písomnom odstúpení Spotrebiteľ ideálne uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu na vrátenie peňazí.

iv) Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

v) Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ust. § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho, ako aj od zmluvy na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlemu opotrebovaniu alebo zastaraniu, či ak porušil Kupujúci originálny obal tovaru.

c) V prípade platného odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom vráti Predávajúci kúpnu cenu Spotrebiteľovi do štrnástich (14) pracovných dní od fyzického vrátenia tovaru. Najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia kúpnej zmluvy a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Spotrebiteľa prijal, pokiaľ Spotrebiteľ neurčí inak. predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Spotrebiteľovi už pri vrátení tovaru Spotrebiteľom či iným spôsobom, pokiaľ s tým Spotrebiteľ bude súhlasiť. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu Spotrebiteľovi skôr, ako Spotrebiteľ tovar Predávajúcemu vráti alebo preukáže, že tovar odoslal. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie plne Spotrebiteľ.

d) Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Predávajúcemu bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody jej tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybaľovaním tovaru.

e) Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

f) Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže Predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s obstaraním a vrátením tovaru. Priamymi nákladmi sa rozumejú náklady spojené s obstaraním tovaru (napr. sa jedná o dopravu tovaru od výrobcu k Predávajúcemu, náklady na dopravu Predávajúceho Kupujúcemu, náklady na dopravu späť k výrobcovi, či náklady Predávajúceho spojené s vrátením tovaru výrobcovi).

g) Ak bude tovar vrátený vo viditeľne použitom alebo poškodenom stave (teda stave inom ako bol stav tovaru v čase nákupu) bude vrátená čiastka znížená o náklady spojené s uvedením tovaru do jeho pôvodného stavu a to iba v prípade že je oprava/úprava/ vyčistenie - teda uvedenie tovaru do pôvodného stavu možná. Pokiaľ bude tovar v stave, ktorý už do pôvodného stavu uviesť nemožno, nie je vrátenie tovaru predávajúcemu možné.

h) Pokiaľ Spotrebiteľ vracia tovar prostredníctvom poštových služieb alebo externého prepravcu, Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby tovar bol zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, aby sa počas prepravy nepoškodil jeho originálny obal. Zásielku odporúčame poistiť. Tovar musí byť kompletný vrátane všetkých dokladov a príslušenstva, nepoužité a nepoškodené, Za stratu či poškodenie zásielky počas prepravy ručí Spotrebiteľ. Vrátený tovar nie je možné zaslať Predávajúcemu na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

i) V súlade s ustanovením § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka nie je možné od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť v týchto prípadoch:

i) ak je tovar vrátený poškodený (vrátane originálnych obalov), použitý alebo nekompletný (bez dokumentácie, záručného listu, príslušenstva atď.),

ii) ak je tovar objednaný so zákazkovou voliteľnou súčasťou, ktorá je vyrobená podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu; príkladom by mohol byť výrobok s vybraným zákazkovým čalúnením alebo výrobok s voliteľným morením dreva, prípadne iná zákazková výroba. Za zákazkové výrobky sa považujú napr. všetky výrobky na stránkach www.alax.cz u ktorých je uvedená dostupnosť viac ako „14.dní“. Tieto výrobky nie sú skladom a sú vyrábané vždy až podľa priania a požiadaviek individuálneho zákazníka.

iii) ak ide o služby poskytované v rámci predaja tovaru, ktorých plnenie sa už začalo; príkladom by mohla byť objednaná montáž stoličky u výrobcu,

j) Tovar bude následne vrátený na náklady Kupujúceho späť, poprípade uschovaný v skladových priestoroch Predávajúceho. Manipulačný poplatok za úschovu tovaru činí 1,5% denne z fakturovanej čiastky (poplatok vrátane poistenia uskladneného tovaru).

7. Právo z chybného plnenia 

a) Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

b) Predávajúci dôrazne Kupujúcemu odporúča pred prvým použitím preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa Kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu.

c) Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný výrobok pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstvu, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

d) Ak predávaný výrobok vykazuje vady alebo nemá vlastnosti v predchádzajúcom odseku uvedené, má Kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti, a ak to nie je možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, podľa dohody zmluvných strán.

e) Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil.

8. Záručná doba a reklamácia

a) Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v dobe 24 mesiacov od dodania a prevzatia tovaru s výnimkou položiek zvlášť menovaných v ponuke.

b) Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 Občianskeho zákonníka (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

c) Pokiaľ sa jedná o zásielku dodávanú prostredníctvom poštových služieb alebo externého dopravcu musí Kupujúci bezprostredne po obdržaní tovaru skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou. Zistené vady musia byť vyznačené na dodací list a potvrdené dopravcom, inak nebudú uznané. Ostatné vady zistené po rozbalení tovaru musí Kupujúci ihneď písomne ​​oznámiť Predávajúcemu.

d) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list/potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, pokiaľ obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo.

e) Kupujúcim, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Vyššie uvedená záručná doba 24 mesiacov je určená iba pre Spotrebiteľa, nie pre Podnikateľov. Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vád oznámená v rámci kontraktačného rokovania.

f) Záruku je potrebné vždy uplatniť u Predávajúceho písomne ​​poštou alebo e-mailom a jednoznačne určiť k akému tovaru sa vzťahuje (uvedenie čísla faktúry/dodacieho listu, kódu tovaru, popis vady, fotografie). Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté na konštrukcii, mechanike a použitých materiáloch a nevzťahuje sa na vady spôsobené najmä:

i) používaním produktu spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný 

ii) bežným opotrebením ("starnutím")

iii) nevhodnou manipuláciou, pádom , úderom deformácií 

iv) neoprávneným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky, opravami vykonávanými nezaškoleným personálom

v) nerešpektovaním „Návodu na použitie“, pokiaľ bol predložený

vi) dôvodom na reklamáciu tiež nie sú drobné diskrepancie v rozmeroch a farebných odtieňoch spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov

g) Predávajúci navrhne najneskôr do piatich (5) pracovných dní riešenie reklamácie, a to buď formou opravy tovaru na mieste, opravy u výrobcu, výmenou tovaru alebo poskytnutím dodatočnej zľavy. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. V prípade opravy u výrobcu v zahraničí sa lehota na odstránenie vady určí dohodou oboch strán.

h) Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že Predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Lehota je pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

ch) Pre prípad zamietnutej reklamácie Predávajúci vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Do doby preukázania zodpovednosti za vadu na strane Kupujúceho sa má za to, že za vadu zodpovedá Predávajúci, ktorý je povinný vadu odstrániť. V prípade, že Predávajúci preukáže, že za vadu nezodpovedá, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu oprávnené náklady spojené s jej odstraňovaním plus prirážku vo výške 20%. 

i) Za situácie, kedy je reklamovaný tovar potreba zaslať Predávajúcemu, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

j) Po riadnom vybavení reklamácie vyzve Predávajúci Kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru.

k) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

l) Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

m) V súlade s ustanovením § 1820 ods. 1) písm. j) Občianskeho zákonníka je Kupujúci oprávnený sa obrátiť so svojou eventuálnou sťažnosťou, ktorá nebola k jeho spokojnosti vyriešená reklamačnými pracovníkmi Predávajúceho, na príslušný súd alebo na Českú obchodnú inšpekciu, prípadne na miestne príslušný živnostenský úrad podľa sídla Predávajúceho.

9. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

a) Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru alebo nezaplatenia ceny tovaru zo strany kupujúceho. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa dohodnúť s ním možné riešenie.

b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim taktiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (čím sa rozumie najmä situácia, ak je cena objednaného tovaru nižšia o viac ako 30 %, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé) a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

10. Ochrana osobných údajov

a) Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu sídla Predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

b) Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mená, čísla účtu a adresy dodania) či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

c) Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúcich Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

d) Jednotlivé Zmluvy sú po svojom uzavretí Predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba Predávajúcemu. Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknutá možnosť firmy ALAX spracovávať osobné údaje aj bez súhlasu subjektu údajov, ak je takéto spracovanie dovolené podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

e) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

11. Doprava

a) Predávajúci určuje spôsob doručenia tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

b) Pokiaľ nie je stanovené inak, cena tovaru na internetových stránkach www.alax.cz nezahŕňa náklady na dopravu na miesto určenia. Doprava predstavuje zvláštnu položku ponuky.

c) V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

d) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

e) Kupujúci je ďalej povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky a je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. A neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu Predávajúceho, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

12. Montáž a manipulácia tovaru

a) Pokiaľ nie je stanovené inak, cena tovaru uvedená na stránkach www.alax.cz nezahŕňa vykladanie tovaru, štandardné vynesenie tovaru, sťahovanie tovaru, manipuláciu s tovarom, montáž tovaru, odvoz a likvidáciu odpadov. Náklady na tieto činnosti tvoria samostatnú položku ponuky.

b) Štandardným vynesením tovaru sa rozumie ručné vynesenie tovaru do váhy 100 kg do výšky max. 4NP, eventuálne vyvezenie výťahom bez obmedzenia NP.

c) Neštandardným vynesením sa rozumie najmä nutnosť využitia zdvižnej plošiny, žeriava, či vynesenia do výšky väčšej ako 4NP. Takéto prípady sú predmetom samostatnej ponuky.

13. Odovzdanie tovaru a vynútené skladovanie

a) Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím prezrieť a zaznamenať do „Dodacieho listu“ ("Predávacieho protokolu") zistené zjavné vady a ďalšie nezrovnalosti. V prípade drobných vád, ktoré nebránia používaniu tovaru je Kupujúci povinný tovar prevziať. Na skryté a vady zistené neskôr sa vzťahujú záručné podmienky.

b) V prípade, že sa dodávka skladá z tovaru od rôznych výrobcov as rôznymi dodacími lehotami, je Kupujúci povinný prevziať čiastkové dodávky, pokiaľ sa strany písomne ​​nedohodnú inak.

c) Pokiaľ v dohodnutý termín dodania nie je možné z objektívnych dôvodov na strane Kupujúceho tovaru dodať, Predávajúci uskladní tovar na svoj sklad a všetky náklady na skladovanie budú účtované Kupujúcemu v skutočnej výške, pokiaľ sa obe strany vopred písomne ​​nedohodnú inak. Predávajúci je v takom prípade oprávnený požadovať poplatok za vydané náklady na uskladnenie a náklady za samotné uskladnenie vo výške 40,- Kč (slovom: štyridsaťkorún českých) za 1m2/položku/deň uskladnenia a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade objednávok prevyšujúcich hodnotou 500.000,- CZK, poskytne Predávajúci skladovanie zadarmo po dobu max. 14 kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

d) Pokiaľ dôjde k uskladneniu dodaného tovaru v mieste plnenia a je znemožnená bez zavinenia Predávajúceho jeho inštalácie, považuje sa toto za riadne dodanie a Kupujúci je povinný tovar kvantitatívne skontrolovať a prevziať, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Tým nie je dotknutý akokoľvek nárok vyplývajúci z reklamačného konania.

14. Záverečné ustanovenia 

a) Predávajúci, spoločnosť ALAX spol. s.r.o., je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

b) Tieto Podmienky sú platné v znení uvedenom na internetových stránkach www.alax.cz, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka Kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva stranou Predávajúceho archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.

c) Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Ve Štěchoviciach, dňa 20.3.2017