Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "Podmínky velkoobchod") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.alax.cz (umístěného na webovém rozhraní https://www.alax.cz , dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost ALAX spol. s r.o., 252 07 Štěchovice 325, IČO: 47534478 (dále také jako "Prodávající" či "ALAX")a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

a) Prodávající:  ALAX spol. s r.o.

Sídlo společnosti (fakturační adresa): 252 07 Štěchovice 325

Zastoupený:                  Mgr. Otto Cabalou, jednatelem

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 15819.

Prodávající je plátcem DPH.

IČO: 47534478,  DIČ: CZ47534478

Běžný účet, vedený v Kč (platby CZK):

č.ú. 1928523399/0800, Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ42 0800 0000 0019 2852 3399

BIC: GIBACZPX

Běžný účet, vedený v Euro (platby EUR):

č.ú. 1026800/2060, Citfin

IBAN: CZ56 2060 0000 0000 0102 6800 

BIC: CITFCZPPXXX

Kontaktní údaje:

Prodejna a showroom:

Urxova 2, 186 00 Praha 8 – Karlín (roh ulice Urxova a Lyčkova náměstí)

Telefon: 224 829 163, 257 324 696

Email: alax@alax.cz, domino@alax.cz

Sklad ALAX:

U Továren 1282/31, 102 00 Praha 15 - Hostivař,

Telefon: 602 454 602, 721 658 298

Email: realizace@alax.cz

 

b) kupující podnikatel či právnická osoba (dále jen jako "Kupující")

Kupujícím se rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky ALAX a Podmínky velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2 Ustanovení Obchodních podmínek ALAX  (https://www.alax.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky/) jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek ALAX. Znění Obchodních podmínek ALAX  může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek ALAX, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Podmínkami velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle Obchodních podmínek ALAX, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3 Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami velkoobchod i s Obchodními podmínkami  ALAX.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.

2.2 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

 

3. Ceny a velkoobchodní slevy

3.1  Z doporučených prodejních cen bez DPH uváděných na Webovém rozhraní ALAX poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.

3.2  Kupující najde informaci o výši slevy či rabatu na Webovém rozhraní po registraci a přihlášení na svůj účet.

3.3  Cena zboží je na Webovém rozhraní upravena VOC slevou, která je znázorněná v pravém horním rohu produktů, s označením VOC sleva obchodních podmínek a současně vyjadřením její procentuální výši. Další obchodní podmínky a slevy pro jednotlivé značky najde Kupujíci po vstupu do PROFIZÓNY u jednotlivých značek.

3.4  Slevy jsou procentuálně uvedeny také u produktů, které nejsou na Webovém rozhraní oceněné a jsou na dotaz. Tyto produkty Vám nacení zaměstnanci ALAX, resp. ceník je možné stáhnout u jednotlivých výrobců v PROFIZÓNĚ, kde současně najdete i obchodní podmínky a vzorec pro kalkulaci.

3.5  Cena zboží po odečtení slevy je bez montáže, doprava bude účtována dle skutečných nákladů. Standardní odběr zboží  "ex works" je na skladě prodávajícího,  ALAX, U továren 1282/31, 10200 Praha 15 – Hostivař (viz. záhlaví Smlouvy).

3.6  Akční, resp. sezonní slevy se nesčítají s VOC slevami, vždy platí vyšší sleva.

3.7  V případě větších zakázek, objednávek, resp. projektů, má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody smluvních stran.

3.8  V případě umístnění produktů nabízených Prodávajícím na webové rozhraní Kupujícího, je Kupující povinen dodržovat Doporučené ceny Prodávajícího. Akční, resp. marketingové krátkdobé strategie, může Kupujíci na svém webovém rozhraní provádět pouze s písemným souhlasem Prodávajícího (dostačuje odsouhlasení e-mailem). V případě zjištění porušení, může Prodávající neprodleně odstoupit od smlouvy a Kupujícímu prodat objednané zboží v doporučených cenách.

 

4. Dodací podmínky

4.1 . Dodací lhůty jsou obvykle 2 – 12 týdnů dle informací na Webovém rozhraní ALAX, dále dle množství a provedení. Pro určení dodací lhůty je rozhodující konečné uzavření objednávky s kompletní technickou specifikací objednávky včetně určení dezénů a barev.

4.2 Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady (dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží).

4.3 Na základě dohody Smluvních stran může Prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží, resp. dopravu zboží včetně montáže a instalace u klienta. Cenu dopravy, resp. montáže a instalace je povinen hradit Kupující dle domluvené ceny, respektive dle podmínek uvedených na Webovém rozhraní. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.4 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.5 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.6. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

 

5. Platební podmínky

5.1 Kupující má možnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží způsoby uvedenými na Webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutým způsobem. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky.

5.2 Při nedodržení doby splatnosti dle těchto Podmínek velkoobchod může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.3 V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.4 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) či v Euro (EUR), viz. účty v záhlaví Smlouvy.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení - změna materiálu, barvy, apod.).

V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu část z kupní ceny, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet  do 5 dnů od odstoupení nesdělí).

6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 30 dnů od sjednaného dne dodání.

6.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1 Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Obchodními podmínkami ALAX.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3 V případě specifických zakázek (např. ustanovení 3.7. apod.), resp. objednávek vyžadujících jiné než standardní podmínky, je možné tyto požadavky a individuální podmínky řešit formou samostatné Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) na jednotlivé dílčí zakázky resp. objednávky.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod jsou platné a účinné od 20.3.2017.

 

 

Ve Štěchovicích, dne 20.3.2017