GDPR


Zásady spracovania osobných údajov

I.

Základné ustanovenia


Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Alax spol. sr.o., IČO 47534478 so sídlom Hlavné 325, Štěchovice, 252 07 (ďalej len: „správca“). Kontaktné údaje správcu sú alax@alax.cz alebo 601 132 492.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.


II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky, použitia kontaktného formulára či prihlásenia sa k newsletteru.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek na základe st. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.


III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


IV.
Čas uchovávania údajov


1. Správca uchováva osobné údaje 

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu; najdlhšie 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)


1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na zabezpečení prevádzky služieb,
 • zaisťujúce marketingové služby.


Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia prepravných/cloudových služieb.

VI.

Vaše práva


Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.


Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov


1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä bezpečné uloženie záloh či bezpečné prístupové heslá. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.

 

 

This site uses Google Analytics

This site uses Google Analytics provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies. Information about the use of the site along with the contents of the cookie will be transferred and stored on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating the use of the site and reporting on its activities for its operators and for providing additional services related to the activities on the site and the use of the Internet in general. Google may also provide this information to third parties, if required by law, or if such third parties process this information for Google.

Google Analytics is enhanced by Google's related advertising features, such as: Google Display Network impressions, remarketing (displaying content ads based on viewed products), enhanced demographic reporting (reporting of anonymous demographic data).

 

How to Disable Google Analytics Tracking

If you do not want to provide anonymous Google Analytics data, you can use Google's plugin. Once installed in your browser and activation, data will not be sent further.

Learn more about data processing and usage in Google's terms of service..

 

Cookie Policy

Cookies, which are small amounts of data that our servers send to your computer and which allow us to better use our servers and customize their content to suit your needs.

Cookies use almost every website in the world. Cookies increase user-friendliness on repeatedly visited websites and are therefore useful to you. If you use the same computer and the same Internet browser to visit our website, cookies help your computer memorize the pages you visit and your site settings.

Through our web sites, cookies of the advertising system operators on our site may also be stored on your computer. Remarketing uses Google as well. We only use remarketing data to segment visitors to deliver a more relevant ad. Segments are created based on several general patterns of visitor behavior.

Standard web browsers (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) support cookie management. Within Browser settings, you can manually delete, block, or completely disable each cookie, block it or allow it for individual websites only. For more detailed information, please use the help of your browser. If your browser uses cookies, we will assume that you agree to the use of standard cookies by our servers.

 

Cookies are not used for any other than purely technical purposes, we do not associate the data obtained with them with any other data and we work with cookies in such a way that they do not allow us to identify specific individuals.

There are temporary cookies and permanent cookies. Temporary files are stored on your computer only until you close your browser. Temporary cookies allow you to store information when navigating from one website to another, eliminating the need to re-enter some data. Permanent cookies help identify your computer if you visit our site again but do not allow us to identify you personally. Permanent cookies allow us to customize our site to your interests, but we can not personally identify you and store the data in an anonymous way and do not associate them with any other data.

 

The following table shows what types of cookies we use.

 

Publisher / Cookie NameTypeExpireDescription
php
(PHPSESSID)
Essentialmay vary
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hourUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Google Analytics
(_gid,_gat_gtag_.*,_ga,_gac_.*)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
persistent
90 days

Cookies settings

Use the following settings to customize which cookies will be used on this page.
For a description of what cookies you can use, see the table on this page.