REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD A PODMÍNKY REKLAMACE ALAX

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění pro nákup na internetových stránkách www.alax.cz, jehož provozovatelem je ALAX spol. s r.o. Tento reklamační řád je platný od 20.3.2017.

Prodávající: ALAX spol. s r.o.

Sídlo společnosti (fakturační adresa): 252 07 Štěchovice 325

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 15819.

Prodávající je plátcem DPH.

IČO: 47534478, DIČ: CZ47534478

Běžný účet, vedený v Kč (platby CZK):

č.ú. 1928523399/0800, Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ42 0800 0000 0019 2852 3399

BIC: GIBACZPX

Běžný účet, vedený v Euro (platby EUR):

č.ú. 1026800/2060, Citfin

IBAN: CZ56 2060 0000 0000 0102 6800

BIC: CITFCZPPXXX

Kontaktní údaje:

Prodejna a showroom:

Urxova 2, 186 00 Praha 8 – Karlín (roh ulice Urxova a Lyčkova náměstí)

Telefon: 224 829 163, 257 324 696

Email: alax@alax.cz, domino@alax.cz

Sklad ALAX:

U Továren 1282/31, 102 00 Praha 15 - Hostivař,

Telefon: 602 454 602, 721 658 298

Email: realizace@alax.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající důrazně Kupujícímu doporučuje před prvním použití prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Prodávající odpovídá za to, že prodávaný výrobek při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že výrobek má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Vykazuje-li prodávaný výrobek vady nebo nemá vlastnosti v předchozím odstavci uvedené, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, dle dohody smluvních stran.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce. Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. Prodávající může na výrobek poskytnout i delší záruční dobu, její délka je pak vyznačena na faktuře, případně v záručním, resp. dodacím listu.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Pokud se jedná o zásilku dodávanou prostřednictvím poštovních služeb nebo externího dopravce musí Kupující bezprostředně po obdržení zboží zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Výše uvedená záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele. Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vad oznámena v rámci kontraktačního jednání (vysvětlení pojmů viz. Obchodní podmínky ALAX).

Záruku je třeba vždy uplatnit u Prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

i) používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován

ii) běžným opotřebením ("stárnutím")

iii) nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací

iv) neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem

v) nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl předložen

vi) důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů

Způsoby reklamace se liší podle toho, zda je vada odstranitelná či neodstranitelná. Odstranitelná vada se řeší některým z uvedených způsobů - opravou, dodáním nové věci či vadné části bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží), resp. slevou z kupní ceny. U neodstranitelných vad jsou možná řešení - dodání nové věci bez vad, přiměřená sleva z kupní ceny, resp. Kupující může využít svého práva na odstoupení od smlouvy.

Prodávající navrhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů řešení reklamace opravitelné vady, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lhůta je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že Prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 20 % .

Za situace, kdy je reklamované zboží potřeba zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Po řádném vyřízení reklamace vyzve Prodávající Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Záruku dále nelze uplatnit u poškození a vad u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena poškození vlivem vyšší moci.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

Ve Štěchovicích, dne 20.3.2017