Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ALAX

Tyto obchodní podmínky platí od 20.3.2017 pro nákup v internetovém obchodě www.alax.cz, jehož provozovatelem je ALAX spol. s r.o.

Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost ALAX spol. s r.o., 252 07 Štěchovice 325, IČO: 47534478 (dále také jako "Prodávající" či "ALAX") a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

1. Ustanovení pojmů

a) Prodávající: ALAX spol. s r.o.

Sídlo společnosti (fakturační adresa): 252 07 Štěchovice 325

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 15819.

Prodávající je plátcem DPH.

IČO: 47534478, DIČ: CZ47534478

Běžný účet, vedený v Kč (platby CZK):

č.ú. 1928523399/0800, Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ42 0800 0000 0019 2852 3399

BIC: GIBACZPX

Běžný účet, vedený v Euro (platby EUR):

č.ú. 1026800/2060, Citfin

IBAN: CZ56 2060 0000 0000 0102 6800

BIC: CITFCZPPXXX

Kontaktní údaje:

Prodejna a showroom:

Urxova 2, 186 00 Praha 8 – Karlín (roh ulice Urxova a Lyčkova náměstí)

Telefon: 601 132 492, 724 155 602

Email: alax@alax.cz

Sklad ALAX:

U Továren 1282/31, 102 00 Praha 15 - Hostivař,

Telefon: 602 454 602, 721 658 298

Email: realizace@alax.cz

b) Kupující:

Kupující je jakákoliv osoba (fyzická/spotřebitel anebo právnická/podnikatel), která si objedná zboží na stránkách www.alax.cz a zašle závaznou objednávku. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. Vzhledem ke stávající právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a který není.

c) Spotřebitel:

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

d) Podnikatel:

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Všeobecné

a) Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu Spotřebitele. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a obě jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení týkající se zákonných práv Spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení Spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.).

b) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce umístěné na portále www.alax.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. smluvních partnerů ALAX, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

c) Kupující je před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn na Podmínky a má tak možnost se s nimi seznámit. Podmínky jsou dostupné na internetových stránkách www.alax.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

d) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.alax.cz a Kupující tak má možnost před vlastním odesláním objednávky si ji zkontrolovat a případně opravit.

e) Prodávající sděluje, že splnil vůči Spotřebiteli informační povinnost dle ust. § 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když před samotným uzavřením smlouvy se spotřebitelem témuž sdělil:

1) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

2) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

3) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

4) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

5) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

6) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

7) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

8) ALAX sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího.), ALAX si neúčtuje žádné další poplatky, což se netýká příp. smluvní přepravy,

9) ALAX sděluje, že v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, kterým je Spotřebitel, ponese Spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

10) ALAX sděluje, že Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

11) ALAX sděluje, že výrobky a služby prezentované na internetových stránkách www.alax.cz je zboží k prodeji, ceny zboží služeb jsou uvedeny u výrobku bez DPH i včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o zjevné chybě v psaní.

3. Kupní smlouva

a) Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.alax.cz, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky a zašle oznámení na určený e-mail (na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv). Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.

b) Před definitivním zasláním objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na políčko „Potvrdit objednávku“.

c) Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

d) Nákresy, barvy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích či na internetových strankách www.alax.cz jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

e) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny jiné než je cena pro tento druh/typ zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně je považována například zjevně nízká cena, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě této situace bude ALAX neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vyplacena zpět (osobně na prodejně, převodem na jeho účet nebo adresu) v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany Prodávajícího.

4. Dodání zboží a fakturace

a) Dodací lhůta je stanovena v popisu výrobků na internetových stránkách, či v zaslané nabídce. Standardní dodací lhůta dodávaného zboží je 2 - 12 týdnů podle typu zboží a výrobce. Dodací lhůta počíná běžet od uhrazení případné zálohové faktury. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu Prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

b) Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.

c) Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši až 50 % ve vztahu k ceně neodebraného zboží.

d) V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle bodu 4c), je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 14 dnů prodlení.

e) Výsledný daňový doklad Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu e-mailem do 14 dnů od převzetí zboží.

f) Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.

5. Platební podmínky

a) Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Ceny jsou konečně, tj. včetně DPH, případně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

b) Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších, níže uvedených způsobů plateb: i) platba kartou online, ii) platba bankovním převodem na firemní účet ALAX, iii) platba v hotovosti na prodejně ALAX.

c) Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou úhradu zálohové platby ve výši až 100% hodnoty objednávky (záleží na specifikaci produktu). V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

d) Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupní ceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.

e) Podmínkou pro zahájení plynutí dodací lhůty je faktická úhrada zálohové platby vč. DPH ve stanovené výši, pokud nebylo smluvními stranami dohodou stanoveno jinak. Doplatek ceny je splatný nejpozději v den dodání zboží, pokud nebylo smluvními stranami dohodou nebo v rámci nabídky stanoveno jinak.

f) Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, ledaže z konkrétní nabídky vyplývá opak. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží (doprava, manipulace a montáž zboží, případně náklady na vynucené skladování) ve smluvené výši.

g) Zboží se stává majetkem Kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny.

6. Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy

a) Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek www.alax.cz má Kupující, je-li Spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o Spotřebitele, v případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.

b) V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení Spotřebiteli o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

i) Do 14 dnů má Spotřebitel právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu. Ustanovení zákona o odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

ii) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

iii) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na shora uvedené kontakty Prodávajícího. V písemném odstoupení Spotřebitel ideálně uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

iv) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

v) Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i od smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání, či porušil-li Kupující originální obal zboží.

c) V případě platného odstoupení od smlouvy Spotřebitelem vrátí Prodávající kupní cenu Spotřebiteli do čtrnácti (14) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal, pokud Spotřebitel neurčí jinak. prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebiteli již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Spotřebiteli dříve, než Spotřebitel zboží Prodávajícímu vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně Spotřebitel.

d) Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

e) Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

f) Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s pořízením a vrácením zboží. Přímými náklady se rozumí náklady spojené s pořízením zboží (např. se jedná o dopravu zboží od výrobce k Prodávajícímu, náklady na dopravu Prodávajícího Kupujícímu, náklady na dopravu zpět k výrobci, či náklady Prodávajícího spojené s vrácením zboží výrobci).

g) Bude-li zboží vráceno ve viditelně použitém či poškozeném stavu (tedy stavu jiném než byl stav zboží v době nákupu) bude vrácená částka ponížena o náklady spojené s uvedením zboží do jeho původního stavu a to pouze v případě že je oprava/úprava/vyčištění - tedy uvedení zboží do původního stavu možná. Pokud bude zboží ve stavu, který již do původního stavu uvést nelze, není vrácení zboží prodávajícímu možné.

h) Pokud Spotřebitel vrací zboží prostřednictvím poštovních služeb nebo externího přepravce, Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Zásilku doporučujeme pojistit. Zboží musí být kompletní včetně všech dokladů a příslušenství, nepoužité a nepoškozené, Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy ručí Spotřebitel. Vrácené zboží nelze zaslat Prodávajícímu na dobírku, takové zboží nebude převzato.

i) V souladu s ustanovením § 1837 a násl. občanského zákoníku není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit v těchto případech:

i) je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, záručního listu, příslušenství atd.),

ii) je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí, která je vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým čalouněním nebo výrobek s volitelným mořením dřeva, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky na stránkách www.alax.cz u niž je uvedena dostupnost více než „14.dnů“. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.

iii) jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž židle u výrobce,

j) Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5% denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

7. Právo z vadného plnění

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

b) Prodávající důrazně Kupujícímu doporučuje před prvním použití prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

c) Prodávající odpovídá za to, že prodávaný výrobek při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že výrobek má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

d) Vykazuje-li prodávaný výrobek vady nebo nemá vlastnosti v předchozím odstavci uvedené, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, dle dohody smluvních stran.

e) Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

8. Záruční doba a reklamace

a) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce.

b) Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

c) Pokud se jedná o zásilku dodávanou prostřednictvím poštovních služeb nebo externího dopravce musí Kupující bezprostředně po obdržení zboží zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu.

d) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

e) Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Výše uvedená záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele. Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vad oznámena v rámci kontraktačního jednání.

f) Záruku je třeba vždy uplatnit u Prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

i) používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován

ii) běžným opotřebením ("stárnutím")

iii) nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací

iv) neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem

v) nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl předložen

vi) důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů

g) Prodávající navrhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

h) Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lhůta je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

ch) Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že Prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 20 %.

i) Za situace, kdy je reklamované zboží potřeba zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

j) Po řádném vyřízení reklamace vyzve Prodávající Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

k) Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

l) Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

m) V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

9. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

a) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

b) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží nižší o více než 30 %, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

10. Ochrana osobních údajů

a) Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

b) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

c) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

d) Jednotlivé Smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu. Ustanoveními tohoto oddílu není dotčena možnost firmy ALAX zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů, jestliže je takové zpracování dovoleno dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.

e) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

11. Doprava

a) Prodávající určuje způsob doručení zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b) Pokud není stanoveno jinak, cena zboží na internetových stránkách www.alax.cz nezahrnuje náklady na dopravu na místo určení. Doprava představuje zvláštní položku nabídky.

c) V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d) Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

e) Kupující je dále povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. A neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

12. Montáž a manipulace zboží

a) Pokud není stanoveno jinak, cena zboží uvedená na stránkách www.alax.cz nezahrnuje vykládání zboží, standardní vynesení zboží, stěhování zboží, manipulaci se zbožím, montáž zboží, odvoz a likvidaci odpadů. Náklady na tyto činnosti tvoří samostatnou položku nabídky.

b) Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max. 4NP, eventuelně vyvezení výtahem bez omezení NP.

c) Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití zdvižné plošiny, jeřábu, či vynesení do výše větší než 4NP. Takové případy jsou předmětem samostatné nabídky.

13. Předání zboží a vynucené skladování

a) Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout a zaznamenat do „Dodacího listu“ ("Předávacího protokolu") zjištěné zjevné vady a další nesrovnalosti. V případě drobných vad, které nebrání užívání zboží je Kupující povinen zboží převzít. Na skryté a vady zjištěné později se vztahují záruční podmínky.

b) V případě, že se dodávka skládá ze zboží od různých výrobců a s různými dodacími lhůtami, je Kupující povinen převzít dílčí dodávky, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

c) Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, Prodávající uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne Prodávající skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

d) Pokud dojde k uskladnění dodaného zboží v místě plnění a je znemožněna bez zavinění Prodávajícího jeho instalace, považuje se toto za řádné dodání a Kupující je povinen zboží kvantitativně zkontrolovat a převzít, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Tím není dotčen jakkoliv nárok vyplývající z reklamačního řízení.

14. Závěrečná ustanovení

a) Prodávající, společnost ALAX spol. s r.o., je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

b) Tyto Podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách www.alax.cz, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva stranou Prodávajícího archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

c) Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Ve Štěchovicích, dne 20.3.2017